Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AV4RENT B.V.

 1.        Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van en met AV4RENT B.V.. De wederpartij wordt geacht op de  hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2.      Offerte

Op verzoek kan AV4RENT B.V. offerte doen.  Alle door AV4RENT B.V. gemaakte offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.      Annuleringen Ontbinding van de overeenkomst tussen huurder/opdrachtgever en AV4RENT B.V. is alleen mogelijk in bepaalde omschreven gevallen.

Reeds gemaakte kosten of de kostprijs van voorbereidingen van de overeenkomst kunnen worden doorberekend aan de wederpartij.

4.      Overeenkomst/tijdsduur

Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde duur. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. 
Voor alle gehuurde zaken geldt dat afhalen en terugbrengen dient te geschieden binnen de door AV4RENT B.V. bekend gemaakte openingstijden.
Zaken kunnen op de dag van ingaan van de huurovereenkomst na 13.00 uur worden opgehaald bij het depot van AV4RENT B.V.
Zaken moeten de dag na beëindiging van de huurovereenkomst voor 12.00 uur zijn geretourneerd bij het depot van AV4RENT B.V.

5.      De borgsom

De huurder is verplicht aan AV4RENT B.V. een door AV4RENT B.V. vast te stellen borgsom te geven. 
Vervallen huurtermijnen en of kosten van reparatie/reiniging kunnen worden verrekend met de borgsom.

6.      Legitimatie

De huurder is verplicht zich te legitimeren door middel van een geldig Nederlands rijbewijs of paspoort.

7.       Betaling

Tenzij anders overeengekomen geschieden betalingen netto contant / pin vooraf zonder enige korting of compensatie. 
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt door AV4RENT B.V. een rente van 
1,5 % per maand in rekening gebracht. 
Alle kosten voortvloeiende uit reparaties voortkomende uit enige oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden aan de wederpartij in rekening gebracht.

8.      Verplichtingen van de huurder

De huurder dient de gehuurde goederen als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, een en ander conform de aanwijzingen van ons personeel,

meegegeven gebruiksaanwijzingen en andere bepalingen hieromtrent uit de Algemene Voorwaarden of de huurovereenkomst. 
De huurder dient zelf de goederen bij AV4RENT B.V.  af te halen en op gebreken te controleren. Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen terstond terug te bezorgen,

in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) waarin deze zijn geleverd. 
Indien de gehuurde goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn de dagprijs in rekening worden gebracht. 
Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve-onderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden. 
Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal AV4RENT B.V. slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen resp. verrichten. 
Indien huurder buiten staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan AV4RENT B.V. terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan AV4RENT B.V.

een door AV4RENT B.V. te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen. 
AV4RENT B.V. heeft het recht de huurderving geleden gedurende de tijd die benodigd was voor reparatie van de gehuurde zaken te verhalen op de huurder. 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de apparatuur aan derden af te staan of te verhuren.

9.      Aansprakelijkheid

Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, i

s AV4RENT B.V. niet aansprakelijk. Huurder zal AV4RENT B.V. ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

10.   Verzekering

Alle verzekerbare risico’s dienen vanaf het moment van afgifte van het materieel uit het depot van AV4RENT B.V. door huurder te worden verzekerd bij een solide maatschappij.

In de betreffende polis(sen) dient AV4RENT B.V. als medeverzekerde onder de polis te zijn vermeld.

11.     Transport

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur onbeheerd in een vervoermiddel te laten. 
De gehuurde apparatuur mag niet met een fiets, bakfiets of een open aanhangwagen getransporteerd worden.
Indien het transport van de goederen door AV4RENT B.V. wordt verzorgd zijn de goederen tijdens dit transport verzekerd.

Er is echter een eigen risico van 2.500,= per gebeurtenis van toepassing. Dit bedrag, of indien dit minder is de werkelijke schade,

zal bij een eventuele transportschade aan de huurder in rekening worden gebracht. 
Indien het transport van de goederen door AV4RENT B.V. wordt verzorgd dient de opdrachtgever/huurder voor het laden en lossen zorg te dragen.

12.    Einde van de overeenkomst

AV4RENT B.V. is in bepaalde gevallen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te houden

en eventueel verhuurd materiaal af te voeren, alles onverminderd de overige toekomende rechten van AV4RENT B.V.

13.    Aanneemsom en tarieven

De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. 
Indien over een aanbieding geen akkoord , een opdracht ten gevolge hebbende, wordt bereikt, kan AV4RENT B.V.

betaling vorderen van de door hem ten behoeven van de aspirant-wederpartij reeds gemaakte kosten.

14.    Verplichtingen AV4RENT B.V.

AV4RENT B.V. verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming

van de veiligheidsvoorschriften van de overheid. Door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en/of specificaties worden zoveel mogelijk in acht genomen.

15.    Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, c.q. zorgt voor eigen rekening en risico, dat omstandigheden die voor de werkzaamheden van AV4RENT B.V.

van belang kunnen zijn bekend zijn bij AV4RENT B.V. De opdrachtgever dient de werkomstandigheden te optimaliseren.

16.    Tijden en termijnen

Tenzij anders overeengekomen, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding de wederpartij geen recht op schade-vergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. 
Bij overschrijding van vastgestelde tijden kunnen door AV4RENT B.V. extra kosten in rekening worden gebracht.

17.    Oplevering en risico

Zodra de materialen van AV4RENT B.V. op locatie zijn, is opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal, inbeslagname en beschadiging (Ook water-/brandschade) daarvan.
Indien de opdrachtgever bij de oplevering van de door AV4RENT B.V. verrichte werkzaamheden geen bemerkingen maakt,

wordt opdrachtgever geacht het materiaal en/of de werkzaamheden te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden.

18.    Technische service, adviezen en ontwerpen

AV4RENT B.V. kan voor service, adviezen en ontwerpen aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. 
AV4RENT B.V. behoudt alle eigendoms- en copyrechten m.b.t. door haar vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen, modellen en gereedschappen.

19.    Aansprakelijkheidsbeperking

AV4RENT B.V. is tot geen schadevergoeding gehouden jegens opdrachtgever of derden. 
De opdrachtgever vrijwaart AV4RENT B.V. tegen aanspraken van derden.

20.  Overmacht

In gevallen van overmacht kan van AV4RENT B.V. geen uitvoering van de overeenkomst worden verlangd.

21.    Opschorting en ontbinding

Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting alsmede in bepaalde andere gevallen, is AV4RENT B.V.

gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden,

zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het haar verder in rechte toekomende.

22.  Wijzigingen/annuleringen

Wijzigingen en aanvullingen op of de annulering van overeenkomsten zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen.

23.  Geschillen

Bij strijd tussen de bepalingen uit deze samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden is de tekst van laatstgenoemde beslissend. 
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter. Partijen kiezen domicilie te Utrecht.

Nieuws

Debatzuiltjes in gebruik bij Omroep West | 1 April, 2019

Debatzuiltjes in gebruik bij Omroep West voor de provinciale verkiezingen 2019.   Klik hier voor meer informatie  

DPA d:fine 6066 headset in de verkoop en verhuur | 11 Februari, 2019

Eindelijk op de markt de DPA d:fine 6066 black. Zijn voorganger 4066 heeft zijn prestaties al geleverd en is nog steeds een favoriete headset. Maar met deze opvolger gaan we weer een stap vooruit. Lichter, mooier en vooral met goede specificaties. Informeer naar de mogelijkheden!

Groot, Groter Grootst | 5 December, 2016

AV4 heeft in de verhuur nu grote LCD LED schermen.
Het formaat is 65 inch (1.65 mtr)
Voorzien van alle aansluitingen 
zoals VGA, HDMI en video.
De scherm,en kunnen zowel op 
een verrijdbaar als vast statief worden geplaatst.
Klik hier voor meer informatie

Bel mij terug

Niet leesbaar? Verander tekst

We wijzen je op ons privacybeleid en onze voorwaarden.